certificate authority (CA) เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) เพื่อใช้ระบุตัวบุคคล หรือองค์กร โดยผู้ให้บริการออกใบรับรองจะทำตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของใบรับรองและ จะทำการรับรองกุญแจสาธารณะ (Public Key) กับข้อมูลดังกล่าวที่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างน่าเชื่อถือ ออกเป็นรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e- Receipt), ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์, กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy), ใบประมวลผลการศึกษา (e-Transcript), ใบอนุญาตส่งออก-นำเข้าน้ำตาลทราย, การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิส์, การใช้งานกับระบบ Paperless ต่างๆ เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อยางมั่นใจได้ว่าบุคคลนั้น ๆ ที่ทำการติดต่อด้วยมีตัวตนจริง และสามารถเชื่อถือได้ มั่นคง ปลอดภัย ภายใต้ เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI) ที่มีคุณสมบัติในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Integrity), ระบุตัวบุคคล (Authentication), มีผลผูกพันทางกฏหมาย (non-Reputation)

โดยประเทศไทยมีผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือให้บริการในนาม “INET CA” ซึ่งได้รับการรับรองการให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล (WebTrust for Certificate Authorities) และได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND) โดยปัจจุบัน INET CA ได้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบ่งเป็น 3 ประเภท

  1.  ใบรับรองประเภทนิติบุคคล (Enterprise Certificate) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อใช้ในการรับรองธุรกรรมที่เกิดขึ้นว่า มาจากนิติบุคคลของท่านอย่างน่าเชื่อถือ, มั่นคง และ ปลอดภัย
  2. ใบรับรองประเภทเจ้าหน้าที่นิติบุคค ((Enterprise Certificate) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับเจ้าหน้าที่ ของนิติบุคคล ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อใช้ในการรับรองธุรกรรมที่เกิดขึ้นว่า มาจากเจ้าหน้าที่ของนิติบุคลลของท่านอย่างน่าเชื่อถือ, มั่นคง และ ปลอดภัย
  3. ใบรับรองประเภทบุคคล (Personal Certificate) หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้การนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานมีความจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี PKI โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) เป็นวิธีการที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตัวบุคคล หรือองค์กร เพื่อแสดงว่าบุคคล หรือองค์กรเป็นเจ้าของลายมือชื่อที่ยอมรับข้อความหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถตรวสอบได้ว่าข้อมูลถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการลงลายมือชื่อหรือไม่ และไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฏหมายตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 26

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

FACEBOOK : oneauthen
โทร : 02-257-7111

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *