เกี่ยวกับเรา

Thailand Digital Health Pass

บริษัท วัน ออเทน จำกัด

     ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และมีประสิทธิภาพในการรับส่ง จัดเก็บ ตรวจสอบ ติดตามได้ดีกว่าแบบกระดาษ ทำให้เอกสารในการดำเนินการด้านธุรกิจต่างๆ มีความปลอดภัย (Confidential) มีความถูกต้อง (Integrity) และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Availability)

บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

     บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคคลทั่วไป องค์กรเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ และการใช้บริการภาครัฐของประชาชนทั่วไปให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานของประเทศไทย และระดับสากล

sign

บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

     แพลตฟอร์มลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และมีประสิทธิภาพในการรับส่ง จัดเก็บ ตรวจสอบ ติดตามได้ดีกว่าแบบกระดาษ