ระบบชําระอากรแสตมป์

ระบบชําระอากรแสตมป์สําหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9)

     บริการแพลตฟอร์มตราสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถชำระอากรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแพลตฟอร์มได้ 

     การชําระอากรแสตมป์จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทั้งสะดวก รวดเร็ว สามารถชําระผ่านระบบในรูปแบบออนไลน์ เชื่อมต่อกับกรมสรรพากร และยังมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานรับรองระดับสากล

ตราสาร 4

จ้างทำของ

ตราสาร 5

สัญญากู้ยืม

หรือการตกลงให้เบิก
เกินบัญชีจากธนาคาร

ตราสาร 7

ใบมอบอำนาจ

ตราสาร 8

ใบมอบฉันทะ

สําหรับให้ลงมติ
ในที่ประชุมของบริษัท

ตราสาร 17

สัญญาคํ้าประกัน

Slide 1

ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการชําระ
อากรแสตมป์แบบออนไลน์

สามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ https://estamp.one.th
ไม่ต้องเดินทางไปยังกรมสรรพากร

Slide 2

กรอกข้อมูลที่ต้องการขอตราสาร
(Excel Template)

Slide 3

Upload เอกสารที่ต้องการขออากร
แสตมป์ ผ่านระบบโดยสามารถ
ทําได้หลายฉบับในครั้งเดียว

Slide 4

ทางสรรพากรจะคํานวณค่าอากรแสตมป์
สรุปยอดชําระ และจัดส่ง QR Code
ให้สแกนชําระเงินได้ทันที

Slide 5

สามารถตรวจสอบเลขอ้างอิงการขอ
อากรแสตมป์กลับไปยังกรมสรรพากร
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

previous arrow
next arrow

ประโยชน์ของระบบชําระอากรแสตมป์สําหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9)

สะดวก รวดเร็ว

Digital Signature

CA มาตรฐานสากล

เชื่อมต่อ API กับกรมสรรพากร

ระบบจัดเก็บและนำส่งเอกสาร

ตรวจสอบสถานะตราสาร และข้อมูลการชำระค่าอากรแสตมป์ย้อนหลัง

ประหยัด

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประหยัดเวลาในการทำงาน

ประหยัดค่ากระดาษและค่าจัดเก็บเอกสาร

ปลอดภัย

ลดโอกาสการคำนวณค่าอากรแสตมป์
ผิดพลาด

สอดคล้อง ตามมาตรฐานกรมสรรพากร

สอดคล้อง ตามกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์