บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

แพลตฟอร์มลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ

ระบบลงลายมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงนาม
สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลา ติดตามการรับส่งเอกสาร ตรวจสอบลายเซ็นได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน เช่น เอกสารทรานสคริปต์, เอกสารกรมธรรม์, เอกสารด้านการเงิน หรือเอกสารสําคัญต่าง ๆ ที่ต่องการความน่าเชื่อถือ

ปลอดภัย

ถูกต้อง

ต่อเนื่อง

มาตรฐานการใช้งาน

มีหน่วยงานกลางในการตรวจสอบ และยืนยัน ตัวตน (Certificate Authority) ที่เป็นมาตรฐาน ระดับสากล

มีการรองรับ Timestamping (การประทับ รับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อสร้างความ เชื่อมั่น และรับรองการลงนามเอกสาร ณ เวลาน้ัน ๆ

รับประกันการให้บริการ 99.50 % (ต่อเดือน)

ประโยชน์การใช้งาน

สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ เอกสาร
และมีผลบังคับตามกฏหมาย

ลดต้นทุนการใช้กระดาษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดระยะเวลาในการดําเนินการ และค่าใช้จ่าย (Saving)

API เพื่อเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ เช่น
ระบบ สารบัญ, Microsoft K2 หรือ Alfresco เป็นต้น ฯ