NRCA หรือ NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นศูนย์กลางในการสร้างความเชื่อมโยงการทำงานเชิงเทคนิคระหว่างผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ อันจะทำให้ผู้ใช้บริการภายใต้ CA ต่างรายกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีข้อขัดข้อง รวมทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

รายการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์


ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority)

ผู้ให้บริการวันเริ่มใช้งานวันหมดอายุดาวน์โหลด‎27 มีนาคม 255627 มีนาคม 2579Thumbprint Algorithm: SHA1Thumbprint: ‎66 f2 dc fb 3f 81 4d de e9 b3 20 6f 11 de fe 1b fb df e1 32 Subject key identifier: 7f 23 76 b7 83 2a 71 f7 2c d1 88 0f dd 4c 5f 32 0a 68 bb 7f 

ใบรับรองภายใต้ Thailand NRCA (Subordinate Certification Authority) Thai Digital ID CA G2

ผู้ให้บริการวันออก
ใบรับรอง
วันที่มีผลเริ่ม
ใช้งาน
วันหมดอายุดาวน์โหลด‎24 ‎กันยายน ‎2557‎28 ‎กันยายน ‎2557‎24 ‎กันยายน ‎2576Thumbprint Algorithm: SHA1Thumbprint: ‎‎‎‎ce ba f2 83 9f 10 9d bb a2 87 67 86 9a f5 d8 bf 8d 73 f4 7f‎‎ Subject key identifier: 5b 51 43 48 3a 3a 84 d3 49 0b 36 d7 67 f9 d9 1e 22 65 9e 7c 


ใบรับรองภายใต้ Thailand NRCA (Subordinate Certification Authority) Thai Digital ID CA G3

ผู้ให้บริการวันออก
ใบรับรอง
วันที่มีผลเริ่ม
ใช้งาน
วันหมดอายุดาวน์โหลด‎19 ‎สิงหาคม ‎255930 ‎สิงหาคม ‎2559‎19 ‎สิงหาคม ‎2577Thumbprint Algorithm: SHA1Thumbprint: ‎‎‎‎‎ff d9 58 8f 33 06 bd b9 32 96 fa 33 58 e1 0a 92 23 ef b6 56 Subject key identifier: 47 7c 0b 4b 10 17 e2 7d 80 91 d5 c1 40 aa 53 0b 28 b7 2f 48

ใบรับรองภายใต้ Thailand NRCA (Subordinate Certification Authority) INET CA G1

ผู้ให้บริการวันออก
ใบรับรอง
วันที่มีผลเริ่ม
ใช้งาน
วันหมดอายุดาวน์โหลด‎26 ‎พฤศจิกายน ‎
256122 ‎มีนาคม
2562‎26 ‎พฤศจิกายน ‎2577Thumbprint Algorithm: SHA1Thumbprint: ‎‎‎‎‎c2 f8 8a 71 2e 57 75 de 62 3b 9a 51 39 1f 4b 52 de 20 bf 89 Subject key identifier: b7 d2 c4 25 a6 77 25 08 96 56 9c 9f af 18 cc 2a cf 2b 78 cf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

FACEBOOK : oneauthen
โทร : 02-257-7111